پایه اول قسمت دوم(اتیسم با نیاز ویژه)

01-Riazi
ریاضی
01-Farsi
فارسی خوانداری
01-Farsi-N
فارسی نوشتاری
01-Oloom
علوم تجربی
unnamed
مهارت آموزی