مهارت آموزی (پایه چهارم)


پی دی اف کتاب

فیلم آموزشی

صحبت کردن:

گریه کردن:

دندانپزشکی:

مصرف دارو:

مراقبت از زخم:

نرس:

تلویزیون دیدن:

دسشویی رفتن:

گریه کردن:

صحبت کردن:

معذرت خواهی:

لبخند زدن:

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو