مهارت آموزی (پایه پنجم)


پی دی اف کتاب
فیلم آموزشی

وقتی عصبانی هستم کسی را نمیزنم

من حرف ها را تکرار نمیکنم

حریم دیگران را رعایت میکنم

حرف دیگران را قطع نمیکنم

وقتی کسی مرا اذیت میکند حرف بد نمیزنم

انتقادپذیری

نا امیدی

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو