معرفی استعداد ها

هیراد مالکی مستعد در نقاشی

پرهام شریعتی مستعد در آواز و موسیقی

هیراد مالکی مستعد در ساخت لگو

مانی نوربخش مستعد در کامپیوتر

محمد مهدی کرمی مستعد در نوازندگی

محمد مهدی آذرپیرا