فارسی خوانداری (پایه پنجم)


پی دی اف کتاب

فیلم آموزشی

در راه مدرسه:

کار نیک:

 

ابوعلی سینا:

یک روز در ورزشگاه:

 

یک روز در ورزشگاه (واژه آموزی):

کار نیک ببین و بگو:

 

درس ششم:

درس هفتم:

 

بخوان و بیندیش:

واژه آموزی:

زلزله:

دریا واژه آموزی:

گلستان سعدی:

بازدید از موزه:

خلیج فارس:

داستانی از گلستان:

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو