فارسی خوانداری(پایه اول قسمت سوم)


پی دی اف کتاب

فیلم آموزشی

درس نقاشی

صفحه 142:

بنّا:

جمع اوری گندم:

تمرین نشانه ع:

صفحه 150:

درس ع:

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

صداکشی کلمات:

تمرین صدای اول:

طراحی سایت توسط وبینو