شناخت 1(مقدماتی)


فیلم آموزشی

همرنگ:

سه گوش:

 

رنگ مرحله ی جداسازی:

رنگ قرمز مرحله انطباق:

 

چهارگوش:

گردی:

 

رنگ سبز:

گروه بندی بر اساس رنگ:

تصاویر

Content

بازی

مفهوم سرد قسمت اول:

طراحی سایت توسط وبینو