شناخت (تکمیلی)


فیلم آموزشی

مفهوم پر:

( شناخت، زمینه سازی برای مفهوم عدد، تناظر یک به یک ):

( شناخت، مفاهیم فضایی، دور):

( شناخت، مفاهیم فضایی، نزدیک):

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو