زبان و برقراری ارتباط و سواد آموزی(مقدماتی)
فیلم آموزشی

آمادگی برای نوشتن:

(واژگان درکی و بیانی( صدای وسایل:

( برقراری ارتباط، آمادگی برای خواندن، مفهوم نیست):

( ایمنی و مراقبت، انداختن زباله در سطل زباله):

( پرورش حافظه ی شنیداری ):

کاربرگ

Content

تصاویر

Contentطراحی سایت توسط وبینو