زبان، برقراری ارتباط و سواد آموزی (تکمیلی)


فیلم آموزشی

زبان و برقراری ارتباط واژگان درکی بیانی

( سوادآموزی، پرورش حافظه ی بینایی ):

بازی:

( آمادگی تکمیلی، سوادآموزی، پرورش حافظه ی بینایی ):

( سوادآموزی، پرورش حافظه ی بینایی ):

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

آمادگی برای نوشتن:

طراحی سایت توسط وبینو