ریاضی (پایه پنجم)


پی دی اف کتاب

فیلم آموزشی

انداره گیری با متر:

عدد 1000:

 

کار با ماشین حساب:

اعداد پنج رقمی:

 

عدد نویسی:

اعداد لاتین:

 

اعداد ترتیبی:

تقویم قسمت اول:

 

تقویم قسمت دوم:

تقویم قسمت سوم:

 

تقویم قسمت چهارم:

تقویم قسمت پنجم:

 

تقویم قسمت ششم:

ضرب 6:

 

ضرب 7:

اندازه گیری و متر:

 

خواندن و نوشتن اعداد ۲۰۰۰۰ تا ۳۹۹۹۹:

عدد نویسی ۲۰۰۰۰ تا ۳۹۹۹۹:

 

مقایسه ی اعداد:

شمارش پول:

 

زوج و فرد:

ساخت مسأله:

 

شناسایی اعداد زوج و فرد:

 

مقایسه اعداد:

 

تفریق سه رقمی انتقال از دهگان:

 

عدد نویسی 40000 تا 69999:

 

پول ۲۰۰۰۰ ریالی:

 

ضرب 8:

 

تقویم زمستان:

 

پول:

 

جمع اسکناس:

 

ضرب ۷ و روزهای هفته:

 

تفریق:

ضرب 6 اهنگین:

ضرب 7 اهنگین:

ضرب 8 اهنگین:

کیلو گرم و گرم:

مقایسه اعداد 2:

ساعت (نیم):

ساعت (ربع):

کیلو گرم و گرم:

جمع سه رقم با سه رقم (انتقال به صدگان):

عددنویسی ۹۹۹۹۹_۷۰۰۰۰:

پول ۵۰۰۰۰ ریالی:

ضرب هر عدد در یک:

ضرب هر عدد در صفر:

 

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

Content

طراحی سایت توسط وبینو