ریاضی (پایه اول قسمت سوم)


پی دی اف کتاب

فیلم آموزشی

اعداد 17 و 18 و19

اعداد دو رقمی:

 

جمع اعداد با صفر:

آموزش عدد 13 و 14:

آموزش عدد 10:

تفریق:

دسته بندی:

عدد43 و 44:

عدد45 و 46:

عدد47 و 48:

عدد49:

عدد 33/34/35:

عدد 36و37:

اعداد 30تا39 به حروف:

عدد30 تا 39:

عدد 25تا27:

عدد 23و24:

عدد 40

عدد11

عدد12

عدد13

دایره

عدد14

عدد15

عدد16

عدد17

عدد18

عدد19

کاربرگ

Content

تصاویر

Content

بازی

عدد نویسی ویژه:

ساخت صفحه ی حسی:

طراحی سایت توسط وبینو