خودیاری

پوشدین لباس:

آموزش در آوردن بلوز به کودکان:

 

آموزش اندامهای حرکتی:

حمام رفتن:

پوشیدن شلوار:

دست در شلوار نکن:

غر زدن: